SOUDNÍ OZNÁMENÍ

Ceníme si toho, že se o nás zajímáte. Níže uvedené informace se týkají důležitých právních aspektů při návštěvě této webové stránky. Děkujeme Vám za přečtení obsahu této stránky a, pokud jste přijali všechny příslušné podmínky, za návštěvu naší webové stránky. Přístupem k naší webové stránce nebo jejím použitím akceptujete všechny uvedené podmínky.

Autorské právo, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví
Tato webová stránka kromě jiného zahrnuje loga, ochranné známky, text, obrazová znázornění, grafiku, zvukové, animační a video soubory. Jak obsah webové stránky, tak jejich umístění na této webové stránce jsou našim vlastnictvím nebo vlastnictvím jednoho či více jiných subjektů Atlas Copco Group nebo třetích stran, a podléhají ochraně duševního vlastnictví. Žádná část obsahu této webové stránky se nesmí reprodukovat, kopírovat, přenášet, publikovat, distribuovat, upravovat, odesílat nebo umisťovat na jiné webové stránky nebo dokumenty bez předchozího písemného souhlasu. Veškerá práva duševního vlastnictví související s touto webovou stránkou, včetně autorských práv, ochranných známek, obchodního tajemství a patentového práva, jsou vyhrazena a jakékoli použití bez předchozího písemného souhlasu příslušného držitele je přísně zakázáno. Žádná část této webové stránky se nesmí vykládat jako udělení výslovného nebo implicitního povolení nebo práva na použití našeho duševního vlastnictví nebo duševního vlastnictví jakéhokoli jiného subjektu Atlas Copco Group nebo třetí strany.

Informace na této webové stránce mohou být změněny bez předchozího upozornění, přičemž z této změny pro nás nevznikají žádné závazky, povinnosti nebo odpovědnost. Tato webová stránka je poskytována jako vhodná příležitost pro její návštěvníky a obsahuje pouze nezávazné informace. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni vytvořit jakákoli připojení na tuto webovou stránku.

Vynasnažíme se, abychom do naší webové stránky zahrnuli přesné informace. NICMÉNĚ NERUČÍME ZA PŘESNOST, ÚPLNOST, VČASNOST, SOULAD SE ZÁKONEM NEBO VHODNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ PRO JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘIJÍMÁME JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÉKOLI STRANĚ ZA PŘÍPADNÉ VZNIKLÉ ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, MIMOŘÁDNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ, NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍT TUTO WEBOVOU STRÁNKU NEBO JEJÍ OBSAH VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝLUČNĚ, JAKÝCHKOLI ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT NA VAŠEM INFORMAČNÍM OPERAČNÍM SYSTÉMU NEBO JINAK. JE PLNĚ NA VÁS, ABYSTE PROVEDLI VEŠKERÁ NUTNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A ZAJISTILI, ABY COKOLI, CO SI VYBERETE PRO SVOJE POUŽITÍ, BYLO PROSTÉ TAKOVÝCH PRVKŮ JAKO JSOU VIRY, ČERVY, TROJSKÉ KONĚ, STEJNĚ JAKO DALŠÍCH PRVKŮ DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU. NIJAK NERUČÍME ZA ŽÁDNOU JINOU WEBOVOU STRÁNKU PATŘÍCÍ TŘETÍ STRANĚ, DO KTERÉ MŮŽETE VSTOUPIT PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Odkazované stránky nepodléhají kontrole společnosti Milwaukee a ta neodpovídá za žádnou z těchto stránek ani stránky odkazované dále z těchto stránek, ani za žádné změny či aktualizace těchto stránek. Společnost Milwaukee poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a začlenění jakéhokoliv odkazu neznamená souhlas společnosti Milwaukee s obsahem této stránky. Popis nebo odkazy na výrobky, publikace nebo stránky nevlastněné společností Milwaukee Electric Tool/AEG Electric Tools nebo jejich poboček neznamená podporu těchto výrobků, publikací nebo odkazovaných stránek. Společnost Milwaukee Electric Tool/AEG Electric Tools nekontrolovala všechny materiály odkazované na stránce a neodpovídá za obsah žádného z těchto materiálů. Odkazy na jakoukoliv jinou stránku používáte na vlastní nebezpečí.

KOMUNIKACE SE STRÁNKOU
Je zakázáno posílat nebo přenášet jakýkoliv protizákonný, výhružný, hanlivý, pomlouvačný, obscénní, pohoršující, pobuřující, pornografický nebo rouhavý materiál nebo jakýkoliv materiál, který by mohl podněcovat k chování, které by mohlo být považováno za porušení zákona, způsobovat občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušovat jakýkoliv zákon. Společnost Milwaukee Electric Tool bude plně spolupracovat s represivními orgány nebo soudy požadujícími nebo nařizujícími společnosti Milwaukee Electric Tool odhalit identitu nebo pomoci identifikovat nebo lokalizovat kteréhokoliv odesílatele takových informací nebo materiálů.

Ačkoliv společnost Milwaukee Electric Tool může čas od času monitorovat nebo sledovat diskuse, fóra, zasílané a přenášené materiály, informační bulletiny apod. na webové stránce, společnost Milwaukee Electric Tool není povinna to provádět a nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah ani za chyby, pomluvy, křivá obvinění, urážky na cti, opomenutí, lži, obscénnosti, pornografii, rouhání, hrozby nebo nepřesnosti obsažené v informacích kdekoliv na webové stránce. Společnost Milwaukee Electric Tool nepřebírá odpovědnost za žádné činy ani komunikaci vás ani jakékoliv třetí strany v rámci nebo mimo rámec této webové prezentace.

COPYRIGHT © 2009
AEG Electric Tools GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0
aewinfo@tti-emea.com
www.milwaukeetool.eu

Managing Directors
Alexandre Duarte
Ralf Lindner

Chairman of the Supervisory Board
Horst Julius Pudwill

Registrace
Soud: AG Stuttgart HRB 261602
VAT ID No: DE 811155721