GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Papildus jebkāda veida likumiskajām tiesībām, kas izriet no produkta iegādes, uz šo produktu ir attiecināmi tālāk norādītie garantijas nosacījumi.

1. Garantijas periods ir 12 mēneši, un tas stājas spēkā no produkta iegādes brīža. Iegādes datums ir jānorāda rēķinā vai cita veida iegādi apstiprinošā dokumentā.

2. Reģistrējoties tīmekļa vietnē www.milwaukeetool.eu, MILWAUKEE® instrumentu garantija var tikt pagarināta no 1 gada līdz maksimums 3 gadiem (1+2). Izņēmums ir MX FUEL™ instrumenti, kuru garantija var tikt pagarināta no 1 gada līdz maksimums 2 gadiem (1+1). Visiem MILWAUKEE® REDLITHIUM™ akumulatoriem, tostarp MX FUEL™ akumulatoriem, tiek nodrošināta standarta 1 gada garantija, kas var tikt pagarināta līdz maksimums 2 gadiem (1+1). Garantijas periodu nav iespējams pagarināt nomas instrumentiem, akumulatoriem un lādētājiem. Šādiem produktiem garantija ir 1 gads. Lai saņemtu pagarināto garantiju, ir jāveic sava produkta reģistrēšana tīmekļa vietnē 30 dienu laikā no iegādes brīža. Galalietotājs var piereģistrēt savu produktu pagarinātajai garantijai savā mītnes valstī, ja tā ir norādīta tiešsaistes reģistrācijas veidlapā un attiecīgajā valstī ir pieejama šāda veida garantija. Kā arī, galalietotājam jāpiekrīt tiešsaistes reģistrācijas veidlapā ievadīto datu glabāšanai un jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem. Pagarinātās garantijas apliecinājums ir e-pastā nosūtītais reģistrēšanās apstiprinājums un oriģinālais iegādi apstiprinošais dokuments, kurā norādīts iegādes datums. Jūsu likumiskās tiesības paliek spēkā.

3. Garantija tās darbības periodā ir attiecināma uz visiem produkta bojājumiem, kas radušies ražošanas procesa vai iegādes brīdī pastāvošu materiāla defektu dēļ. Garantija tās darbības periodā ir attiecināma uz produkta remontu un/vai detaļu nomaiņu. Tā nav attiecināma uz cita veida situācijām, tostarp, bet ne tikai, tīšiem vai netīšiem produkta bojājumiem. Garantija nav spēkā produkta nepareizas izmantošanas, lietošanas neatbilstoši instrukcijām vai nepareizas pieslēgšanas gadījumā. Garantija nav attiecināma uz:

 • jebkāda veida produkta bojājumiem, kas radušies nepareizas apkopes rezultātā;
 • jebkuru produktu, kas ir ticis izmainīts vai pārveidots;
 • jebkuru produktu, kura oriģinālais identifikācijas (prečzīme, sērijas numurs) marķējums ir bojāts, izmainīts vai likvidēts;
 • jebkāda veida produkta bojājumiem, kas radušies lietošanas neatbilstoši instrukcijām rezultātā;
 • jebkuru produktu, kas nav marķēts ar CE atbilstības marķējumu;
 • jebkuru produktu, kuram remontu veikusi nekvalificēta persona vai remonts veikts bez Techtronic Industries pilnvarojuma;
 • jebkuru produktu, kas pieslēgts neatbilstošam (ampēri, voltāža un frekvence) strāvas avotam;
 • jebkāda veida bojājumiem, kas radušies ārējas iedarbības rezultātā (ūdens, ķimikālijas, abrazīvas vielas, trieciens vai jebkāda veida citas ārējas vielas);
 • nodilumu, kas radies detaļu dabiska nolietojuma rezultātā;
 • bojājumiem, kas radušies instrumenta nepareizas izmantošanas un pārslogošanas rezultātā;
 • bojājumiem, kas radušies neapstiprinātu piederumu un detaļu izmantošanas rezultātā;
 • piederumiem, kas iekļauti instrumenta komplektācijā vai iegādāti atsevišķi. Tas attiecas, tostarp, bet ne tikai, uz skrūvgrieža uzgaļiem, urbjiem, abrazīvajiem diskiem, slīppapīriem, asmeņiem un sānu vadotnēm;
 • daļām (detaļām un piederumiem), kas pakļautas dabiskajam nolietojumam, tostarp, bet ne tikai, apkopes komplektiem, oglekļa sukām, gultņiem, spīļpatronām, SDS spīļpatronām, strāvas kabeļiem, papildrokturiem, transportēšanas koferiem, slīpēšanas plātnēm, putekļu maisiem, putekļu izplūdes caurulēm, filca paplāksnēm, trieciena uzgriežņu atslēgu tapām, atsperēm u.c.
4. Produkta apkopei tas jānosūta vai jānogādā MILWAUKEE® apstiprinātā apkalpošanas centrā, kas norādīts attiecīgās valsts apkalpošanas centru sarakstā. Atsevišķās valstīs produkta nosūtīšanu MILWAUKEE® apkalpošanas centram veic MILWAUKEE® izplatītājs. Pirms produkta nosūtīšanas MILWAUKEE® apkalpošanas centram produkts ir droši jāiepako, pārliecinoties, ka iepakojuma saturs nav bīstams, kā arī uz iepakojuma ir jānorāda nosūtītāja adrese un iepakojumā jāiekļauj īss kļūmes apraksts.

5. Produkta remonts un/vai detaļu nomaiņa garantijas darbības periodā tiek veikta bez maksas. Šādā veidā netiek pagarināta esošā garantija, kā arī netiek aktivizēts jauns garantijas periods. Nomainītās detaļas vai piederumi kļūst par Milwaukee īpašumu. Atsevišķās valstīs piegādes vai pasta izdevumi ir jāsedz nosūtītājam.

6. Šī garantija ir spēkā Eiropas Kopienas dalībvalstīs, Šveicē, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Turcijā, Apvienotajā Karalistē un Krievijā. Attiecībā uz citām valstīm, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju, lai noskaidrotu, vai tiek piemērota kāda cita garantija.