ZÁRUČNÉ PODMIENKY


Okrem všetkých zákonných práv vyplývajúcich z nákupu nového produktu sa na všetko elektrické náradie, vonkajšie náradie a batérie značky MILWAUKEE vzťahuje dobrovoľná záruka poskytovaná výrobcom tak, ako je uvedené nižšie. Záruka(-y) na produkty značky MILWAUKEE sa vzťahuje(-ú) len na kupujúceho(-ich), ktorý(-í) nakupuje(-ú) produkty ako koncový(-í) používateľ(-ia) (ďalej len "Kupujúci"). Z akejkoľvek Záruky (záruk) na produkty značky MILWAUKEE sú výslovne vylúčení maloobchodní predajcovia či požičovne.

Uplatnenie tejto dobrovoľnej záruky neobmedzuje zákonné práva Kupujúceho v prípade vzniku vady.

1. Štandardná záručná doba je 1 rok (ďalej len "Štandardná záruka") a začína plynúť od dátumu nákupu produktu. Aby bola záruka platná a vymožiteľná, tento dátum musí byť doložený faktúrou alebo iným dokladom o kúpe. Táto záruka sa vzťahuje len na nový(-é) produkt(-y).

2. V niektorých krajinách majú koncoví používatelia možnosť predĺžiť Štandardnú záruku na elektrické náradie, vonkajšie náradie alebo batérie, na ktoré sa táto záruka vzťahuje, po uplynutí doby Štandardnej záruky registráciou na webovej stránke https://www.milwaukeetool.eu/ . Oprávnenosť produktov na predĺženú záruku je uvedená na obale, na webovej stránke https://warranty.milwaukeetool.eu a/alebo v príslušnej dokumentácii k produktu:

  a. Dobu Štandardnej záruky na náradie značky MILWAUKEE, na ktoré sa záruka vzťahuje, možno predĺžiť z 1 roka na maximálne 3 roky (1+2). S výnimkou náradia MX FUEL™, na ktoré je možné predĺžiť záruku z 1 roka na maximálne 2 roky (1+1).
  b. Dobu Štandardnej záruky na batérie MILWAUKEE® REDLITHIUM™ vrátane batérií MX FUEL™ možno predĺžiť na maximálne 2 roky (1+1).
Všetky predĺženia záruky sú podmienené registráciou novo zakúpených produktov online do 30 dní od dátumu nákupu. Predĺžená záruka na elektrické náradie MILWAUKEE® a batérie REDLITHIUM® poskytuje len v prípade, ak boli tieto produkty zakúpené prostredníctvom Autorizovaného distribútora produktov značky MILWAUKEE, ako je uvedené na webovej stránke https://sk.milwaukeetool.eu/support/store-locator/ .
Produkt, na ktorý sa záruka vzťahuje, možno zaregistrovať na predĺženú záruku, ak je uvedený v online registračnom formulári, kde je táto možnosť dostupná. Všetky osobné údaje koncového používateľa sa spracúvajú v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete tu https://sk.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy/ . Potvrdenie o registrácii, ktoré sa zasiela e-mailom, a originál faktúry s dátumom nákupu slúžia ako dôkaz o predĺženej záruke.

3. Všetky záruky na produkty značky MILWAUKEE sú obmedzené na opravu a/alebo náhradu vadného produktu za predpokladu, že vada spracovania alebo materiálu existovala k dátumu nákupu. Kompenzáciu za akékoľvek ďalšie náklady alebo straty nie je možné požadovať.

Okrem toho sa záruka(-y) nevzťahuje (-ú) na:

 • obchodné účely alebo prenájom
 • akékoľvek poškodenie produktu, ktoré je výsledkom nesprávnej údržby
 • akýkoľvek produkt, ktorý bol zmenený alebo upravený
 • akýkoľvek produkt, ktorého pôvodné označenie (ochranná známka, výrobné číslo) bolo poškodené, zmenené alebo odstránené
 • akékoľvek poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie
 • akýkoľvek produkt, ktorý nemá certifikáciu CE/UKCA
 • akýkoľvek produkt, ktorý sa pokúsil opraviť nekvalifikovaný odborník alebo k pokusu o opravu došlo bez nášho predchádzajúceho súhlasu
 • akýkoľvek produkt pripojený k nesprávnemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
 • akékoľvek poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi (voda, chemikálie, fyzikálne vplyvy, nárazy) alebo cudzími látkami
 • bežné opotrebovanie náhradných dielov
 • nevhodné používanie, preťaženie náradia
 • používanie neschváleného príslušenstva alebo častí
 • príslušenstvo elektrického náradia dodávané s náradím alebo zakúpené samostatne. Takéto vylúčenia zo záruky zahŕňajú najmä, nie však výlučne, hroty pre skrutkovače, vrtáky, brúsne kotúče, brúsny papier a čepele, bočné vedenie
 • komponenty (časti a príslušenstvo) podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu vrátane, nie však výlučne, súprav na servis a údržbu, uhlíkových kefiek, ložísk, skľučovadla, pripojenia alebo uchytenia vrtákov SDS, napájacieho kábla, pomocnej rukoväte, prepravného kufríka, brúsnej dosky, vrecka na prach, trubice na odsávanie prachu, plstených podložiek, kolíkov a pružín príklepového kľúča atď.


 • 4. Na záručný servis je potrebné produkt zaslať alebo predložiť Autorizovanému servisnému(-ým) centru(-ám) pre produkty značky MILWAUKEE®, ktoré je uvedené na webovej stránke https://sk.milwaukeetool.eu/header/service/find-a-service-center/ . V niektorých krajinách sa určití Autorizovaní distribútori produktov značky MILWAUKEE® zaväzujú zaslať produkt do servisného(-ých) centra(-ier) pre produkty značky MILWAUKEE®.

  Kupujúci môže požiadať o vykonanie záručného servisu nasledujúcim spôsobom:
   a. kontaktovaním maloobchodného predajcu, u ktorého bol nákup uskutočnený;
   b. kontaktovaním Autorizovaného distribútora produktov značky MILWAUKEE®, ak je k dispozícii, ako je uvedené na webovej stránke https://sk.milwaukeetool.eu/support/store-locator/ ;alebo
   c. registráciou prostredníctvom platformy elektronických služieb https://eservice.milwaukeetool.eu .

  Pri zasielaní produktu do servisného centra pre produkty značky MILWAUKEE® musí byť produkt bezpečne zabalený (viď bezpečnostné pokyny na webovej stránke na adrese https://www.milwaukeetool.eu/service/) bez akéhokoľvek nebezpečného obsahu, označený adresou odosielateľa a doplnený krátkym popisom vady. Odporúčame používať službu eservice, ktorá vás prevedie všetkými krokmi so všetkými potrebnými informáciami pre rýchly servis, https://eservice.milwaukeetool.eu .

  5. Záručný servis sa poskytuje tak, že vadné časti produktov sa podľa nášho uváženia buď opravia alebo sa nahradia nezávadnými časťami. V prípade, že vadu odmietneme odstrániť alebo ak podľa nášho uváženia vadu nie je možné odstrániť, bude dodaná rovnocenná náhrada. Nahradený(-é) produkt(-y) alebo jeho(ich) časť(-ti) sa stáva(-jú) naším vlastníctvom. Akákoľvek oprava/náhrada v rámci vyššie uvedenej(-ých) záruky (záruk) sú bezplatné. To nepredstavuje predĺženie záruky ani nový začiatok plynutia záručnej doby. V niektorých krajinách musí odosielateľ zaplatiť poplatky za doručenie alebo poštovné. Záručná doba vrátane predĺženej záručnej doby podľa týchto záručných podmienok na vymenené náhradné diely uplynie uplynutím záručnej doby na celý produkt, na ktorý sa pôvodne vzťahovala Štandardná záruka.

  6. Záruku(-y) na produkty značky MILWAUKEE poskytuje spoločnosť Techtronic Industries GmbH, so sídlom Max-Eyth-Str.10, 71364 Winnenden, Nemecko, len pôvodnému Kupujúcemu a nemožno ju previesť ani postúpiť.

  7. Záruka(-y) na produkty značky MILWAUKEE je (sú) platná(-é) v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), na území Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. V prípade, že ste si produkt zakúpili u maloobchodného predajcu pôsobiaceho mimo vyššie uvedených území, obráťte sa, prosím, naňho s otázkou, či sa na produkt vzťahuje iná záruka. Tieto podmienky sa riadia nemeckým právom s vylúčením pravidiel Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (ďalej len "CISG").