WARUNKI GWARANCJI


Wszystkie elektronarzędzia, narzędzia ogrodowe oraz akumulatory marki MILWAUKEE, niezależnie od praw ustawowych wynikających z zakupu nowego produktu, są objęte dobrowolną gwarancją udzieloną przez producenta zgodnie z treścią poniżej. Gwarancje MILWAUKEE mają zastosowanie jedynie w przypadku nabywcy produktów będącego użytkownikiem końcowym ("Nabywca"). Sprzedawcy detaliczni lub wypożyczalnie sprzętu są wyraźnie wyłączeni z wszelkich Gwarancji MILWAUKEE.

Powołanie się na niniejszą dobrowolną gwarancję nie ogranicza praw Nabywcy wynikających z praw ustawowych w przypadku wystąpienia wady.

1. Standardowy okres gwarancji wynosi 1 rok ("Gwarancja Standardowa”) i rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Aby gwarancja była ważna i wykonalna, datę zakupu należy udokumentować fakturą lub innym dowodem zakupu (faktura, paragon). Gwarancja dotyczy wyłącznie nowego produktu/nowych produktów.

2. W niektórych krajach użytkownicy końcowi mają możliwość przedłużenia Gwarancji Standardowej na objęte nią elektronarzędzie/a, narzędzie/a ogrodowe oraz akumulatory na okres dłuższy niż przewidziany Gwarancją Standardową poprzez zarejestrowanie się na stronie https://www.milwaukeetool.eu/service/. Kryteria, czy dany produkt spełnia warunki przedłużenia gwarancji, można znaleźć na opakowaniu produktu, stronie internetowej https://warranty.milwaukeetool.eu lub w dokumentach dotyczących danego produktu:

  a. Gwarancja Standardowa na objęte gwarancją narzędzia MILWAUKEE może zostać przedłużona z 1 roku do maksymalnie 3 lat (1+2), z wyjątkiem narzędzi/a MX FUEL™, na które gwarancja może zostać przedłużona wyłącznie z 1 roku do maksymalnie 2 lat (1+1).).
  b. Gwarancja Standardowa na objęte nią akumulatory MILWAUKEE® REDLITHIUM™, w tym akumulatory MX FUEL™, może zostać przedłużona na okres maksymalnie 2 lat (1+1).
Wszelkie przedłużenia gwarancji wymagają rejestracji online nowo nabytych produktów w ciągu 30 dni od daty ich zakupu. Przedłużona gwarancja na Elektronarzędzia MILWAUKEE® oraz na akumulatory REDLITHIUM® będzie możliwa jedynie w przypadku dokonania zakupu u Autoryzowanego Dystrybutora MILWAUKEE, zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej, pod adresem https://pl.milwaukeetool.eu/support/store-locator/ .

Produkt objęty gwarancją można zarejestrować w celu przedłużenia okresu gwarancji, jeśli formularz rejestracyjny online uwzględnia opcję przedłużenia gwarancji dla tego produktu. Wszelkie dane osobowe użytkownika końcowego będą przetwarzane zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności, które można znaleźć tutaj https://pl.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy/ . Potwierdzenie rejestracji, które jest wysyłane pocztą elektroniczną, oraz oryginał faktury z datą zakupu posłużą jako dowód przedłużonej gwarancji.

3. Każda gwarancja MILWAUKEE ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwego produktu pod warunkiem, że wada wykonania lub wada materiału istniała w dniu zakupu. Wyłączone jest dochodzenie dalszych kosztów i strat.

Poza powyższym, gwarancja/e nie dotyczy/ą:

 • celów handlowych lub wynajmu
 • wszelkich uszkodzeń produktu powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji
 • jakiegokolwiek produktu, który został zmieniony lub zmodyfikowany
 • jakiegokolwiek produktu, w przypadku którego zniszczono, zmieniono lub usunięto oryginalne – oznaczenia (znak towarowy, numer seryjny)
 • wszelkich szkód powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi
 • jakiegokolwiek produktu nieposiadającego oznaczenia CE/UKCA
 • jakiegokolwiek produktu, którego naprawy podjęła się osoba niewykwalifikowana lub którego naprawa odbyła się bez wcześniejszej autoryzacji z naszej strony
 • jakiegokolwiek produktu podłączonego do niewłaściwego zasilania (natężenie, napięcie, częstotliwość)
 • wszelkich uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (wody, środków chemicznych, czynników fizycznych, wstrząsów) lub ciał obcych
 • normalnego zużycia części zamiennych
 • niewłaściwego użycia, przeciążenia narzędzia
 • stosowania niededykowanych akcesoriów lub części
 • akcesoriów do elektronarzędzi w zestawie z narzędziem lub zakupionych oddzielnie. Takie wyłączenia obejmują między innymi końcówki do wkrętarek, wiertła, tarcze ścierne, papier ścierny i ostrza, prowadnice boczne
 • elementów (części i akcesoriów) ulegających normalnemu zużyciu, w tym m.in. (ale nie wyłącznie) zestawów serwisowych i konserwacyjnych, szczotek węglowych, łożysk, uchwytów, wszelkich uchwytów do wierteł SDS, przewodów zasilających, uchwytów pomocniczych, walizek transportowych, płyt szlifierskich, worków na pył, rur odprowadzających pył, podkładek filcowych, trzpieni i sprężyn klucza udarowego itp.

 • 4. W celu przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego produkt musi zostać wysłany lub okazany w autoryzowanym centrum serwisowym MILWAUKEE® wymienionym na stronie internetowej pod adresem https://pl.milwaukeetool.eu/header/service/find-a-service-center/ . W niektórych krajach, niektórzy Autoryzowani Dystrybutorzy MILWAUKEE® zobowiązują się do przesłania produktu do centrum/ów serwisowego/ych MILWAUKEE®.

  Nabywca może wystąpić o przeprowadzenie serwisu gwarancyjnego poprzez
   a. kontakt ze sprzedawcą detalicznym, u którego dokonano zakupu;
   b. kontakt z Autoryzowanym Dystrybutorem MILWAUKEE®, jeśli jest taka możliwość, wymienionym na stronie internetowej pod adresem https://pl.milwaukeetool.eu/support/store-locator/ ; lub
   c. rejestrację za pośrednictwem platformy świadczącej usługi E-service https://eservice.milwaukeetool.eu .
  Produkt wysyłany do centrum serwisowego MILWAUKEE® powinien być bezpiecznie zapakowany (prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa na stronie internetowej, pod adresem https://www.milwaukeetool.eu/service/); przesyłka nie może zawierać przedmiotów niebezpiecznych i musi być opatrzona adresem nadawcy; należy również dołączyć krótki opis usterki. Zalecamy korzystanie z platformy usług E-service, która przeprowadzi Państwa przez wszystkie niezbędne etapy z podaniem niezbędnych informacji dla sprawnej obsługi, dostępnej pod adresem https://eservice.milwaukeetool.eu .

  5. Serwis gwarancyjny polega na naprawie wadliwych części produktów lub ich wymianie na części niewadliwe według naszego uznania. Jeśli odmówimy usunięcia wady lub jeśli, według naszego uznania, usunięcie wady nie powiodło się, dostarczony zostanie równoważny zamiennik. Wymieniony produkt (produkty) lub część (części) stają się naszą własnością. Wszelkie naprawy/wymiany w ramach powyższej/ych gwarancji są bezpłatne i nie stanowią przedłużenia ani nowego rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. W niektórych krajach koszty dostawy lub wysyłki ponosi nadawca. Okres gwarancyjny wraz z ewentualnym przedłużonym okresem gwarancyjnym w ramach niniejszych warunków gwarancyjnych na wymienione części zamienne kończy się wraz z okresem gwarancyjnym na cały produkt, który jako pierwszy był objęty Gwarancją Standardową.

  6. Gwarancja(e) MILWAUKEE jest(są) udzielana(e) przez Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Str.10, 71364 Winnenden, Niemcy, wyłącznie pierwotnemu Nabywcy i nie można jej(ich) przenieść ani dokonać jej(ich) cesji.

  7. Gwarancja(e) MILWAUKEE obowiązuje(ą) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Poza tymi obszarami prosimy o kontakt ze sprzedawcą detalicznym, u którego dokonano zakupu, w celu uzyskania informacji, czy zastosowanie ma inna gwarancja. Niniejsze warunki podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem zasad Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (”CISG”).