GARANTIVILLKOR MILWAUKEE

Förutom eventuella rättigheter som medföljer vid köp, omfattas köpta produkter av nedan angivna garantivillkor från Milwaukee.

1. Garantitiden är gällande från det datumet produkten inhandlas - vilket måste bekräftas genom inköpsbevis, kvitto eller faktura. Garantitiden vid yrkesmässigt bruk är 12 månader för verktyg, batterier och laddare, 24 månader för privatpersoner. Milwaukees garanti gäller endast på helt nyköpta verktyg.

2. Milwaukee-verktygsgarantin kan förlängas från 1 år till 3 år (1 + 2) med registrering på webbplatsen www.milwaukeetool.eu. Med undantag för MX Fuel verktyg för vilka garantin kan förlängas från 1 år till 2 år (1 + 1). Alla Milwaukee red lithium batterier inklusive MX-Fuel batterier har ett standardgaranti på 1 år som kan förlängas till högst 2 år (1 + 1). Garantiförlängningen gäller inte för uthyrning. Garantin som gäller verktyg, batterier och laddare är 1 år. Alla garantiförlängningar registreras online inom 30 dagar från inköpsdatumet. Slutanvändaren kan registrera sig för den utvidgade garantin i sitt hemland om den finns angiven på online-registreringsformuläret där detta alternativ är giltigt. Kunden bör även vara införstådd med att den data som uppges online lagras. Som bekräftelse för att garantiperioden är förlängd, gäller den per e-post sända registreringsbekräftelsen och kvitto (kopia) med inköpsdatum. Kundens juridiska rättigheter påverkas inte av dessa villkor.

3. Garantin omfattar alla skador eller fel som bevisligen åsamkats av material- eller fabrikationsfel som uppstått under garantiperioden. Garantin är begränsad till reparation och/eller utbyte och inkluderar inte andra skyldigheter. Skador eller fel till följd av felaktig skötsel eller om produkten använts till annat än vad den är avsedd för, obehöriga eller felaktiga ingrepp eller om bruks- eller monteringsanvisning inte följts - täcks inte av garantin.

 • Garantin gäller inte om/vid:
 • Skdor som ett resultat av bristfälligt bruk enligt manual
 • Produkten har modifierats
 • Produktens orginal identifieringsuppgifter (trade mark, serienummer) har förvanskats, ändrats eller tagits bort
 • Skador som orsakats av oförsiktighet
 • Produkten saknar CE betäckning på produktetikett
 • Service eller reperationer utförst av icke auktoriserad serviceverstad
 • Produkten kopplats till fel strömkälla (Ah, Volt, Frekvens)
 • Skador orsakade av yttre påverkan som vatten, sågspån, metallkorn, kemikalier, etc.
 • Skador orsakade av olämplig användning, t.ex. överhättning som gör att motorn bränner
 • Användning tillsammans med icke lämpliga/godkända tillbehör eller delar
 • Tillbehör som levereras tillsammans med verktyget eller köps separat
 • Förslitning orsakad av normalt slitage av komponenter (delar & tillbehör). Exempelvis; kolborstar, kullager, borrpatroner, chuckar, SDS-fästen, kablar, stödhandtag, transportväskor, slipplattor, dammuppsamlare, låsstift, friktionsringar, bälteskrokar, låspinn, slangar, kopplingar, hjul, FIXTEC adaptrar m.m.
4. Vid garanti- eller servicetillfälle ber vi dig sända in produkten till en av våra auktoriserade serviceverkstäder som finns angivna på www.milwaukeetool.se. Kunden kan själv leverera maskinen direkt till serviceverkstaden, eller leverera den till återförsäljaren som tar hand om vidaresändning till serviceverkstad. Vid transport ska maskinen vara väl emballerad och inte förpackad tillsammans med farligt innehåll. Alla garantiärenden ska vara försedda med fullständiga kontaktuppgifter, kvitto (kopia), detaljerad felbeskrivning (serviceblankett) och eventuell bekräftelse för förlängd garantiperiod.

5. Garantireperationer genomförs utan kostnad. Det ger varken en förlängd eller en ny start av garantiperioden. Utbytta delar övergår till att bli Milwaukees egendom. Kunden / återförsäljaren betalar frakten till serviceverkstaden, om det är ett garantiärende betalar Milwaukee returfrakten. Om det inte är ett garantiärende betalar kunden alla kostnader.

6. Denna garanti är giltlig i EU, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Turkiet, UK och Ryssland